§ 1.
Navn og hjemsted

Foreningens navn er Fuglevennen Lolland (forkortet FFL).
Hjemsted: Lolland
Der udgives et blad ved navn Fugleforum.

§ 2.
Foreningens formål.
Foreningens formål er udbredelse af kendskab til fuglehold.
Dette formål søges opnås ved.
   A. Afholdelse af medlemsmøder med foredrag og diskussioner.
   B. Afholdelse af udstillinger og kåringsskuer efter bestyrelsens skøn.
   C. Som bindeled mellem bestyrelsen og medlemmerne benyttes   
       foreningens blad.(fugleforum).

§ 3.
Bestyrelsen.
Til at lede foreningen vælges 7 medlemmer. Desuden vælges 2 Revisorer samt 2
bestyrelsessuppleanter og 1 Revisorsuppleant. Funktionstiden er 2 år. For suppleanter dog kun 1 år. Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 Revisor på
ulige år og 4 bestyrelsesmedlemmer + 1 Revisor på lige år.

§ 4.
Konstituering.
Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv og bestemmer selv sin forretningsorden, den vælger af sin midte en formand, kasserer, sekretær og en næstformand, som i tilfælde hvor formanden har forfald, overtager hans funktion. Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde en gang hver måned, eller så ofte formanden finder det nødvendigt. Sekretæren fører en forhandlingsprotokol, som fremlægges på den årlige generalforsamling. Formanden i forbindelse med sekretæren er de korresponderende i foreningen.

§ 5.
Generalforsamlingen.
Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, kun den kan give, forandre og eller ophæve love. Til lovændringer kræves mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer. Valg af foreningens bestyrelse foregår skriftligt. Den ordinære generalforsamling afholdes i Januar. Generalforsamlingen
er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Der indvarsles mindst 8 dage forud ved offentliggørelse af dagsorden i Fugleforum. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før dennes afholdelse.
Stk. 2.
Generalforsamlingen skal have følgende punkter på dagsordenen.
1. Valg af dirigent.
1a.Valg af stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabet ved kasseren.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af Revisor
8. Valg af Revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

§ 6.
Ordinær generalforsamling.
På den ordinære generalforsamling skal beretning om foreningen gives og regnskab for det forløbne år tilstilles medlemmerne før generalforsamlingen.

§ 7.
Ekstraordinære generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 medlemmer indgiver skriftlig begæring derom.
Dog skal forslagsstillerne være fremmødt for at de foreliggende forslag kan behandles. Lovligt forfald må tages i betragtning.

§ 8.
Regnskabet.
Kasseren føres foreningens regnskab, der løber fra 1/1 til 31/12. Kasseren
skal have sit regnskab og kassebeholdning i orden, således at bestyrelsen og Revisorerne kan efterse det så ofte de finder anledning dertil. Kassebeholdningen må ikke være større end hvad kasseren skønner nødvendigt,
resten indsættes i bank eller sparekasse i foreningens navn. Foreningen opretter netbank i pengeinstitut, således at kasseren og formanden kan kontrollere ind og udbetalinger på pc. Den daglige bankbeholdning bestyres af kasseren. Formuen bindes således, at kun formanden og kasseren kan hæve i forening ved fuldmagt.

§ 9.
Kontingent.
Bestyrelses fastsætter det årlige kontingent.

§ 10.
Eksklusion.
Når et medlem bevisligt modarbejder foreningen eller dens interesser, kan vedkommende medlem ekskluderes ved en generalforsamling. Eksklusion af et medlem kan kun finde sted, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Der skal gives vedkommende medlem ret til at overvære generalforsamlingen.

§ 11.
Opløsning.
Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling, hvor kun dette emne er på dagsordenen. Foreningens kassebeholdning og effekter overgår til en anden lignende forening.
Afleveringen skal ske senst 14 dage efter, at det er bestemt, at opløsning finder sted.
Love er revideret og vedtaget på generalforsamling d. 27 januar 2016. 
  

Seneste kommentarer

04.10 | 08:00

Er der nogen der har 2 gule kanarie hunner til salg.
Svend
Nysted

11.09 | 09:51

Har I 2 grå Jaco-er til salg - som jeg kan købe og overraske min ven med i gave

10.08 | 16:21

Hej nogen her der har forstand på undulater mere end mig. Har nemlig er spørgsmål. Håber at høre tilbage mvh mads

05.08 | 04:55

Hej Kim.
jeg har 4,0 Ceresastrild.
Niels-Erik Schnohr tlf. 21265141

Del siden